ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อ : B.S. (Computer Science)

ปรัชญา ปณิธาน

หลักสูตร มีปรัชญาเป็นในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความดี ความสามารถ จรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม รับผิดชอบ เสียสละ พัฒนาตน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 1. ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นคนดี มีคุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ รู้จักนำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัย การตัดสินใจที่ถูกต้อง สร้างสมประสบการณ์
 2. ให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สัตย์ซื่อเที่ยงธรรม ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มีมรรยาทอ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเหมาะสมในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีศีลธรรม รักความดียึดมั่นศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย
 3. ให้มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ ภักดีต่อองค์การ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม มีความเสียสละต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพกายใจ ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มีน้ำใจสูงส่ง
 4. ปกป้องชาติ บำรุงพระศาสนา รักษาพระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มีความจริงใจเข้าร่วมในการปกครองชาติบ้านเมืองด้วย วิถีทางของประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

หลักสูตรมีหลักการที่จะผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ มีทักษะ จริยธรรม มาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค สนองตอบการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ในการสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิเคราะห์ระบบ นักโปรแกรม และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการทำงาน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในวงการอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และสถาบัน
 5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่า สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยภาคกลาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี คำสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยการภาคกลาง ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแบ่งวิธีการเทียบโอน 2 แบบ ดังนี้

 1. การเทียบโอนผลการเรียนรู้
  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ให้การรับรอง ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต โดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 2. การเทียบโอนจากประสบการณ์
  การเทียบโอน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยภาคกลาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาเอก 24 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักออกแบบแอปพลิเคชั่น (Application Designer)
 • นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักข่าวสายไอที (IT Journalist)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
 • นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer/Software Developer)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
 • ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Web Administrator)
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Manager)