ประวัติมหาวิทยาลัย

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลางและภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐ นักการศึกษา ของจังหวัด 2 ท่าน คือ ดร.โสภิต สถิรางกูร และอ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้ง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนชื่อ“วิทยาลัยภาคกลาง” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผู้ประกอบการชั้นนำ

อัตลักษณ์

  • คุณวุฒิ
    ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งจน สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณภาพ
    ให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณภาพทั้งในด้านการนำความรู้ไปใช้อย่างมีหลักการและเหตุผล และในด้านการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมอย่างชอบธรรม
  • คุณธรรม
    ให้บัณฑิตเป็นผู้มีความมั่นคงในคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

ตรามหาวิทยาลัย

รูปวงกลม 3 ห่วง
     ความผูกพันกันทางสังคม
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
      สิ่งเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
เทียนจุดไฟ
     แสงสว่างของชีวิต
รัศมีแสงเทียน
     ความเบ่งบานแห่งปัญญา
แท่นเทียน
     ความมั่นคงแห่งคุณธรรม

สีประจำสถาบัน

     สีเขียวมรกต

ต้นไม้ประจำสถาบัน

     ต้นอินทนิล

คำขวัญ

     ชายจริง หญิงเฉียบ

เพลงประจำสถาบัน

   มหาวิทยาลัยภาคกลางนครสวรรค์
แสงเทียนส่องทางให้เราก้าวหน้า
เขียวมรกตให้ความชุ่มชื่นแผ่นดิน
สายรุ้งย่อมหมายถึงความกว้างไกล
*** สถาบันเราเด่น เป็นศรีสง่า
รวมน้ำใจ พร้อมความดี
ขอน้อมจิตคณาจารย์ที่เราศรัทธา
แสงเทียนส่องทางให้เราก้าวไกล
เป็นหนึ่งสถาบันให้เราปราชญ์เปรื่องปัญญา
เราต่างศรัทธาประดับไว้ในดวงใจ
อีกทั้งอินทนิล ให้ความร่มเย็นสุขใจ
สามห่วงดวงใจ เทอดไว้เหนือดวงชีวี
เหล่านักศึกษา ร่วมใจสร้างเกียรติศักดิ์ศรี
แผ่รัศมี คุณธรรมเพื่อความยิ่งใหญ่
มุ่งจิตพัฒนา ให้เรารุ่งเรืองแจ่มใส
แสงแห่งดวงใจมอบไว้ที่ ม.ภก (ซ้ำ ***)

Time - The Value of Now

Live and LearnBuild and Support
Wish and DoThink and Perform
Plan and ActRead and Create
Promise and KeepForm and Nurture
Love and CherishStart and Finish

Don't count every hour in the day  Make every hour in the day counts

ดร.สราญภัทร สถิรางกูร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง