ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ : B.Acc.

ปรัชญา ปณิธาน

หลักสูตร มีปรัชญาเป็นในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความดี ความสามารถ จรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม รับผิดชอบ เสียสละ พัฒนาตน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 1. ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นคนดี มีคุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ รู้จักนำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัย การตัดสินใจที่ถูกต้อง สร้างสมประสบการณ์
 2. ให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สัตย์ซื่อเที่ยงธรรม ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มีมรรยาทอ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเหมาะสมในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีศีลธรรม รักความดียึดมั่นศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย
 3. ให้มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ ภักดีต่อองค์การ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม มีความเสียสละต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพกายใจ ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มีน้ำใจสูงส่ง
 4. ปกป้องชาติ บำรุงพระศาสนา รักษาพระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มีความจริงใจเข้าร่วมในการปกครองชาติบ้านเมืองด้วย วิถีทางของประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

หลักสูตรมีหลักการที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพบัญชี มีทักษะ จริยธรรม มาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค สนองตอบการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางการบัญชี ประยุกต์หลักประสบการณ์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร รวมถึงการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในวงการวิชาชีพบัญชีและสามารถประยุกต์วิชาบัญชี นำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และสถาบัน
 5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง
 • ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยภาคกลาง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี คำสั่ง และประกาศ ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยการภาคกลาง ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยแบ่งวิธีการเทียบโอน 2 แบบ ดังนี้

 1. การเทียบโอนผลการเรียนรู้
  การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ.ให้การรับรอง ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาที่ขอเทียบโอนหน่วยกิต โดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 2. การเทียบโอนจากประสบการณ์
  การเทียบโอน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยภาคกลาง ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเทียบโอนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยภาคกลาง ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาเฉพาะแกน 39 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาเอกบัญชี 33 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 129 หน่วยกิต

อาชีพหลังจบการศึกษา

 • นักบัญชี Accountant
  ในกิจการส่วนบุคคล และ สถาบันการเงิน ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาล
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor
  บริการให้ความเชื่อมั่น รับรองความถูกต้อง และครบถ้วนในภาคเอกชน และ ภาครัฐบาล
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ Assistant Auditor
  เจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล เอกสารหลักฐานสำคัญให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ตรวจสอบด้านภาษี TA (Tax Auditor)
  บริการให้คำแนะนำ การรับรอง และ ตรวจสอบเกี่ยวกับภาษีอากร สำหรับกิจการSME
 • ผู้ตรวจสอบรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)
  ให้การรับรอง ความถูกต้องและครบถ้วนในรายงานทางการเงินในหน่วยงานเอกชน และ รัฐบาล
 • นักบัญชีต้นทุน Cost Accountant
  การควบคุมต้นทุน การวางแผนกำไร ให้กับหน่วยงานในการผลิตสินค้าและบริการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี Tax Specialist
  ให้คำปรึกษาแก่องค์การเกี่ยวกับภาษีอากร การยื่นแบบ การลดความเสี่ยงให้กับหน่วยงาน
 • พนักงานธนาคาร Banker
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในสถาบันการเงิน
 • นักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ CISA (Certified Investment and Securities Analyst)
  มีความรู้ด้านบัญชีการเงินอย่างดี มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปี สามารถประเมินความเสี่ยงและมูลค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุนในรูปแบบต่างๆ
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analyst
  วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแนวโน้มทางเศรษฐกิจ จัดทำงบประมาณให้กับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐบาล
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development
  เจ้าหน้าที่รักษาฐานลูกค้า มีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
 • พัฒนาธุรกิจดูแลการขาย, Key Account Manager
  พัฒนาธุรกิจดูแลลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้ารายใหญ่ที่สร้างผลกำไรให้กับหน่วยงาน