ข้อมูลทั่วไป

คณะนิติศาสตร์ได้เริ่มก่อตั้ง เมื่อปีพุทธศักราช 2538 (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) โดยเริ่มจากมีนักศึกษาจำนวนประมาณ 20 คน และทำการสอนจนได้รับความไว้วางใจมาจนถึงปัจจุบันนี้ คณะนิติศาสตร์ได้ขยายเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น พร้อมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและพร้อมที่จะสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หลักการทฤษฎีและประสบการณ์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีการศึกษา 2556 คณะนิติศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือก ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ผลปรากฏว่าได้รางวัลชนะเลิศ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
มุ่งเสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพรียบพร้อมทั้งความรู้คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์
สังคมที่เป็นสุขต้องปกครองด้วยหลักนิติธรรม

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายอย่างมีคุณภาพพร้อมด้วยคุณธรรม

วัตถุประสงค์

 1. จัดการศึกษากฎหมายให้มีคุณภาพ
 2. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัย
 3. เป็นแหล่งให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ได้ทบทวนทิศทางการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์คณะฯ โดยวิเคราะห์ความสอดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง โดยคณาจารย์ระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ แผนยุทธศาสตร์คณะฯครอบคลุมทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
 2. ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการทุกประเภทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบการ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 5. พัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน เอกลักษณ์ และการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

การเรียนการสอน

คณะนิติศาสตร์มีการดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 และดำเนินการ 1) จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความรู้ ความชำนาญในเนื้อหาวิชา และมีประสบการณ์การสอนและการทำงานในวิชาที่สอน มีผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

นิติศาสตรบัณฑิต , น.บ. (นิติศาสตร์)
Bachelor of Laws, LL.B. (Laws)

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 81 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 129 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่า สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

แนะนำอาชีพ

 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
 • ที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท
 • นิติกรประจำหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
 • นักการฑูต
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 • พนักงานคุมประพฤติ
 • เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ศาล
 • ตำรวจ
 • ทนายความ
 • อัยการ
 • ผู้พิพากษา

การวิจัย

คณะนิติศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการจัดห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา และได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา

งานวิจัย

01ปัญหาการร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ กรณีศึกษา ปัญหาการร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ในจังหวัดนครสวรรค์

02การทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

03ปัญหาในการบังคับคดีผู้ประกัน กรณีหลักทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินที่ถูกนำมาเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่อศาล

04คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษา แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

05ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

06ข้อพิพาทเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารในเขตพื้นที่ทับซ้อน กรณีศึกษา ข้อพิพาทในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

07ความรู้ความเข้าใจในการขายทอดตลาดทรัพย์ กรณีศึกษา ประชาชนที่มาใช้บริการที่สำนักงานบังคับคดี

08ความไม่โปร่งใสของการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีศึกษาการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลในจังหวัดนครสวรรค์

09ความเหมาะสมของความรับผิดของผู้ประกอบกิจการที่ได้ว่าจ้างโดยวิธีจ้างเหมาค่าแรง

10การเลือกปฏิบัติในการบังคับใช้ระเบียบในการจัดสวัสดิการที่พักอาศัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษาบ้าน

11ความเหมาะสมของการต่อสู้คดีโดยการนำสืบอ้างฐานที่อยู่

12การลักลอบร่วมกันขายที่ดินมรดกโดยฉ้อฉล กรณีศึกษาที่ดินในเขตหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

การบริการวิชาการ

คณะนิติศาสตร์มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีภารกิจหลักในการนำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบของการให้บริการแก่ชุมชนโดยตรง ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

01“ความไม่โปร่งใสของมาตรการปราบปรามอาชญากรรมโดยการตั้งด่านลอยของตารวจ ” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลไพศาลี อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

02โครงการอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

03โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการปลูกและจาหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุมชนบ้านท่าซุด

04การพัฒนาทักษะอาชีพและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์น้าหยดชุมชนหนองพรมหน่อ ณ ร.ร.วัดหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์จัดให้มีระบบและกลไก ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปของคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการและกิจกรรม

 • โครงการเอกลักษณ์ใจ
 • โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันแม่แห่งชาติ
 • โครงการปฏิบัติธรรม
 • โครงการ UCT Open House
 • โครงการสัมมนาวิชาการ
 • โครงการสาธิตสื่อการเรียนการสอน
 • โครงการยอดอินทนิล
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด