post
บัญชีบัณฑิต

การบัญชี

post
บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงิน การตลาด การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจpost
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

post
MBA

การบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ

post
MPA

รัฐประศาสนศาสตร์

บัญชีบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • นักบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบด้านภาษี
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

รายละเอียด

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
 • นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • นักการตลาด
 • ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่างๆ
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

รายละเอียด

นิติศาสตรบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
 • นิติกร
 • เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ
 • นักการฑูต
 • เจ้าพนักงานบังคับคดี

รายละเอียด

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 • นักพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ หรือนักเขียนโปรแกรม
 • วิศวกรซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • งานด้านบัญชี
 • งานด้านการจัดการธุรกิจ
 • งานด้านการเงิน
 • งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานด้านการตลาด

รายละเอียด

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพได้ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 • เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
 • พนักงานสอบสวนและสืบสวน
 • พนักงานปราบปรามยาเสพติด
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • นักวิเคราะห์และประเมินโครงการ

รายละเอียด