สมัครเรียนปริญญาโท


ท่านรู้จักและเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง จากสื่อหรือเหตุผลใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

นักศึกษาปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
อาจารย์จากสถาบันเดิม
การแนะแนวของมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์
ป้ายโฆษณา
แผ่นพับโฆษณา
ญาติพี่น้อง
อาจารย์มหาวิทยาลัยภาคกลาง
อื่น ๆ