ข้อมูลทั่วไป

สาขาการบัญชีได้เริ่มต้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยภาคกลาง เมื่อปีพุทธศักราช 2529 (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต) โดยสาขาการบัญชีเริ่มแรกจัดอยู่ในคณะบัญชี เริ่มจากจุดเล็ก ๆ โดยมีนักศึกษาจำนวน 50 คน และทำการสอนจนได้รับความไว้วางใจมาจนถึงปัจจุบันนี้ สาขาการบัญชีได้ขยายเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในสาขาการบัญชี พร้อมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและพร้อมที่จะสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หลักการทฤษฎีและประสบการณ์เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะบัญชีได้มีการจัดการศึกษาโดยกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการดำเนินการเพื่อตอบสนองพันธกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรายวิชาที่เพิ่มพูนความรู้อย่างหลากหลายให้แก่นักศึกษา มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมประสบการณ์ ในด้านการวิจัย คณะบัญชีได้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2556 คณะบัญชีมีผลงานวิจัยจำนวน 1 เล่ม และได้มีการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริการวิชาการ คณะบัญชีได้จัดทำโครงการในการให้บริการวิชาการแก่นักเรียน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะบัญชีได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและดำรงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
มุ่งเสริมสร้างบัณฑิตให้มี ความรู้ ความสามารถด้านบัญชี มีความซื่อสัตย์ ตั้งใจในการทำงาน
ปณิธาน
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมทั้งความรู้ คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์
บัณฑิตสาขาการบัญชีทุกคนสามารถเป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านบัญชี อย่างมีคุณภาพพร้อมด้วยจริยธรรมและ คุณธรรม
 2. เสริมสร้างความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 3. เสริมสร้างการศึกษาทางด้านการบัญชี เพื่อเพิ่มโอการการเรียนรู้แก่ชุมชน
 4. พัฒนาวิชาชีพโดยการศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร วิถีทางของประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

คณะบัญชีมีหลักการที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาชีพบัญชี มีทักษะ จริยธรรม มาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล กระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค สนองตอบการพัฒนาธุรกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางการบัญชี ประยุกต์หลักประสบการณ์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร รวมถึงการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในวงการวิชาชีพบัญชีและสามารถประยุกต์วิชาบัญชี นำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และสถาบัน
 5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

แผนยุทธศาสตร์

คณะบัญชี ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาคณะบัญชี เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลางโดยมีการวิเคราะห์ความสอดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะฯ ได้จัดแผนปฏิบัติงาน และ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แผนการเงิน โดยมีการวิเคราะห์ SWOT และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
 2. ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการทุกประเภทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบการ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 5. พัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน เอกลักษณ์ และการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

การเรียนการสอน

คณะบัญชีมีการดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 และดำเนินการ พิจารณาอาจารย์ผู้สอนประจาภาคการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ์ มีความรู้ ความชำนาญในเนื้อหาวิชา และมีประสบการณ์การสอนและการทำงานในวิชาที่สอน มีผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี, บช.บ.
Bachelor of Accountancy, B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 87 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาเฉพาะแกน 39 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาเอกบัญชี 33 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 15 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 129 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ และ ก.พ. ให้การรับรอง
 • ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด


รายละเอียดหลักสูตร


แนะนำอาชีพ

 • นักบัญชี Accountant
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี Auditor
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ Assistant Auditor
 • ผู้ตรวจสอบด้านภาษี TA (Tax Auditor)
 • ผู้ตรวจสอบรับอนุญาต CPA (Certified Public Accountant)
 • นักบัญชีต้นทุน Cost Accountant
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี Tax Specialist
 • พนักงานธนาคาร Banker
 • นักวิเคราะห์การลงทุนและหลักทรัพย์ CISA (Certified Investment and Securities Analyst)
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน Financial Analyst
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ Business Development
 • พัฒนาธุรกิจดูแลการขาย, Key Account Manager

การวิจัย

คณะบัญชี ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการจัดห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา

งานวิจัย

01ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

02ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบล นครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์

03การพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์

04การพัฒนาระบบการควบคุมภายในของสำนักงานบัญชี จังหวัดนครสวรรค์

05คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการธุรกิจในเขตจังหวัดนครสวรรค์

06ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี ด้านทักษะวิชาชีพบัญชีของสถานประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์

07ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ทำบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

08ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการผู้ตรวจสอบและรับรองของสถานประกอบธุรกิจ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

09หลักจริยธรรมการจัดทำบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

10ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร ของผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดนครสวรรค์

การบริการวิชาการ

คณะบัญชีได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชนภายนอก โดยถือว่าการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของคณะฯ โดยมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีภารกิจหลักในการนำความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนและการวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบของการให้บริการแก่ชุมชนโดยตรง ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

01โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานการรายงานที่ปรับปรุง ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร สาขาแม่สอด

02โครงการอบรมผู้ทาบัญชีต่อเนื่อง ให้กับผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดนครสวรรค์

03โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง การจัดทำบัญชีในเรื่องของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จ.นครสวรรค์

04โครงการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดทาบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และแนวทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สาขาแม่สอด

05โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการปลูกและจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุมชนบ้านท่าซุด

06การพัฒนาทักษะอาชีพและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์น้ำหยดชุมชนหนองพรมหน่อ ณ ร.ร.วัดหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะบัญชี มีระบบและกลไกการดำเนินงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการทำงานในรูปของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีคณะกรรมการจากคณะเข้าร่วม เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนงบประมาณโครงการ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงาน

โครงการและกิจกรรม

 • โครงการเอกลักษณ์ใจ
 • โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันแม่แห่งชาติ
 • โครงการปฏิบัติธรรม
 • โครงการ UCT Open House
 • โครงการสัมมนาวิชาการ
 • โครงการสาธิตสื่อการเรียนการสอน
 • โครงการยอดอินทนิล
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด