ข้อมูลทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2537 เพื่อรองรับนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ที่มีความต้องการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ โดยประกอบด้วย 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หน่วยงานที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำ และดำเนินงานทางด้านการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สถาบันการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางการบัญชี ประยุกต์หลักประสบการณ์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร รวมถึงการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในวงการวิชาชีพบัญชีและสามารถประยุกต์วิชาบัญชี นำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และสถาบัน
 5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

แผนยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะ เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาคณะให้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
 2. ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการทุกประเภทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบการ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 5. พัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน เอกลักษณ์ และการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

การเรียนการสอน

คณะวิทยาศาสตร์มีการออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องตามกรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยระบบการเปิด-ปิด หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science, B.S. (Computer Science)

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 42 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาเอก 24 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่า สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

แนะนำอาชีพ

 • นักออกแบบแอปพลิเคชั่น (Application Designer)
 • นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักข่าวสายไอที (IT Journalist)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst)
 • นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Programmer/Software Developer)
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
 • ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Web Administrator)
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล (Database Manager)

การวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการจัดห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา และได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา

งานวิจัย

01การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยภาคกลาง

02การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคลาวด์

03การศึกษากลยุทธ์และปัจจัยที่มีผลต่อการทำ SEO (Search Engine Optimization)

04การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัยภาคกลาง

05การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

06การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) มาใช้งานในแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์

07การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Internet Of Things

08การใช้เหตุผลเชิงตรรกะของระบบปัญญาประดิษฐ์กับการเล่นเกม

09พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมสังคมออนไลน์ (Social Network) ของกลุ่มประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

10การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประชากรในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

การบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์โดยคณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดทำแผนและกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จที่สะท้อนวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของคณะฯ และเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนการบริการวิชาการ มีเป้าหมายในการ ให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน โดยมีลักษณะเป็นการให้เปล่า

โครงการบริการวิชาการ

01โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอน (CAI) ในการส่งเสริมการอ่านและการเขียน

02โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้กับคณะครูโรงเรียนประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

03โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการปลูกและจาหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุมชนบ้านท่าซุด

04การพัฒนาทักษะอาชีพและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์น้าหยดชุมชนหนองพรมหน่อ ณ ร.ร.วัดหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการดำเนินงาน เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการกำหนดกิจกรรม เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะและ วัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญกับ โครงการหรือกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการและกิจกรรม

 • โครงการเอกลักษณ์ใจ
 • โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันแม่แห่งชาติ
 • โครงการปฏิบัติธรรม
 • โครงการ UCT Open House
 • โครงการสัมมนาวิชาการ
 • โครงการสาธิตสื่อการเรียนการสอน
 • โครงการยอดอินทนิล
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด