ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :Master of Business Administration
ชื่อย่อ : M.B.A.

สาขาการบัญชี
สาขาการเงิน
สาขาการตลาด
สาขาการจัดการ

ปรัชญา ปณิธาน

หลักสูตร มีปรัชญาเป็นในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความดี ความสามารถ จรรยาบรรณ มรรยาท ศีลธรรม รับผิดชอบ เสียสละ พัฒนาตน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 1. ให้มีความรอบรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นคนดี มีคุณธรรมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ รู้จักนำวิชาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ทันยุคทันสมัย การตัดสินใจที่ถูกต้อง สร้างสมประสบการณ์
 2. ให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สัตย์ซื่อเที่ยงธรรม ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์มีมรรยาทอ่อนน้อมถ่อมตน วางตัวเหมาะสมในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีศีลธรรม รักความดียึดมั่นศาสนา รักษาวัฒนธรรมไทย
 3. ให้มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ ภักดีต่อองค์การ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและสังคม มีความเสียสละต่อส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ รู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสติปัญญา สุขภาพกายใจ ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย มีน้ำใจสูงส่ง
 4. ปกป้องชาติ บำรุงพระศาสนา รักษาพระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข มีความจริงใจเข้าร่วมในการปกครองชาติบ้านเมืองด้วย วิถีทางของประชาธิปไตย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงาน ก.พ. รับรอง
 • มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
 • กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีพื้นความรู้ในหมวดวิชาปรับพื้นฐานหรือเทียบเท่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมบางวิชา เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ โดยไม่นับหน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. (มีวิทยานิพนธ์)

 1. หมวดวิชาศึกษาบังคับ 33 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
 3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ข. (ไม่มีวิทยานิพนธ์)

 1. หมวดวิชาศึกษาบังคับ 33 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
 4. สอบประมวลความรู้ข้อเขียน
 5. สอบประมวลความรู้ปากเปล่า
รวม 48 หน่วยกิต