มหาวิทยาลัยภาคกลาง เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการอนุรักษ์ และเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ให้ยั่งยืนสืบไป จึงได้จัดตั้ง "หอศิลปวัฒนธรรม" เพื่อรวบรวมงานด้านศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรี นาฏศิลป์ งานหัตถกรรม งานภาพวาด และงานการแสดง โดยจัดเป็นโครงการ “ลานวัฒนธรรม” จัดแสดงและสาธิตพิธีการและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา


มหาวิทยาลัย ฯ ได้มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุ ประสงค์ เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกและขีดความ สามารถให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคำนึง ถึงประโยชน์ของชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก มีแผนการปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการกำหนดแผน ปฏิบัติการและงบประมาณทางด้านการทำนุบำรุงศิลป และวัฒนธรรม


แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ


เป้าประสงค์

D: ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ให้โดดเด่น
I: มีการนำความรู้และกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
G: ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติได้รับการเผยแพร่สู่สังคมโลก


กลยุทธ์
  1. สถาบันกำหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน
  2. ส่งเสริมการนำความรู้และกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการเข้ากับการ เรียนการสอนหรือการวิจัย
แผนปฏิบัติงาน
  1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผน
  3. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
  4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
  5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน และบนเว็บไซต์ ของสถาบัน

โครงการและกิจกรรม

01โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา

02โครงการวันพ่อแห่งชาติ

03โครงการวันแม่แห่งชาติ

04โครงการปฏิบัติธรรม

05พิธีไหว้ครู

06ลานวัฒนธรรม