มหาวิทยาลัยภาคกลางดำเนินภารกิจเป็นศูนย์กลางข่าวสารอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดโครงการอบรม/สัมมนาโดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนหลากหลายกลุ่ม ทั้งที่จัดภายในมหาวิทยาลัย และดำเนินการภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ฐานราก ณ ปัจจุบันได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานประกอบการภาคเอกชน และส่วนราชการ รวมมากกว่า ๓๐ แห่ง


มหาวิทยาลัยภาคกลางได้เข้าร่วมจัด โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้เริ่มจัดโครงการ ณ โรงเรียนวัดวังไผ่ ชุมชนบ้านวังไผ่ ตำบลนครสวรรค์ตก ๑ โครงการ ปีต่อมาขยายเป็น ๑๐ โครงการ ๑๐ ชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ขยายเป็น ๑๔ โครงการ ๑๔ ชุมชน และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ขยายเป็น ๒๐ โครงการ ๒๐ ชุมชน ผลการดำเนินงาน โครงการนี้ของมหาวิทยาลัยภาคกลางได้รับการคัดเลือกให้เป็น BEST PRACTICE ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เป็นตัวแทนของเครือข่ายไปนำเสนอผลงานร่วมกับส่วนกลาง ณ กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยคำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน


แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


เป้าประสงค์

D: สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
I: มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
G: การบริการวิชาการที่นำความรู้ที่เป็นสากลสู่ชุมชน


กลยุทธ์
  1. ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการที่นำความรู้ที่เป็นสากลสู่ชุมชนและตอบสนองความต้องการของ ชุมชน ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีความต่อเนื่องในการดำเนินการ มีความยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
  2. มุ่งให้บริการทางวิชาการที่นำความรู้ที่เป็นสากลสู่ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดย การมีส่วนร่วมของทุกคณะวิชา และของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก มีความต่อเนื่องในการดำเนินการ มีความยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
แผนปฏิบัติงาน
  1. การประชุมร่วมทุกคณะวิชากำหนดชุมชนหรือ องค์การเป้าหมายการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  2. จัดทำแผนการบริการวิชาการประจำปีระดับสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะวิชาและชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จใน ระดับแผนและโครงการ
  3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการโดยการมีส่วนร่วม ของทุกคณะวิชา ชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และประเมินความสำเร็จตามตัว บ่งชี้ของโครงการและแผน
  4. จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ และดำเนินการตามแผน
  5. สถาบันสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการ

01โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการปลูกและจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุมชนบ้านท่าซุด

02การพัฒนาทักษะอาชีพและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์น้ำหยดชุมชนหนองพรมหน่อ ณ ร.ร.วัดหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

03โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในวิชาชีพบัญชี และมาตรฐานการรายงานที่ปรับปรุง ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร สาขาแม่สอด

04โครงการอบรมผู้ทาบัญชีต่อเนื่อง ให้กับผู้ทำบัญชีในเขตจังหวัดนครสวรรค์

05โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง การจัดทำบัญชีในเรื่องของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรม 42C The Chic Hotel จ.นครสวรรค์

06โครงการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชี เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี การจัดทาบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการเป็นนักบัญชีมืออาชีพ และแนวทางการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร สาขาแม่สอด

07โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการ

08โครงการบริการวิชาการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน อบต.เขากะลา อาเภอพะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

09บรรยายด้านการตลาดและโลจิสติกส์, การบริหารบุคลวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ-บริหารธุรกิจนครสวรรค์

10บรรยายกรีนโลจีสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครสวรรค์

11โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์

12โครงการอบรมเรื่องการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบริหารธุรกิจนครสวรรค์

13“ความไม่โปร่งใสของมาตรการปราบปรามอาชญากรรมโดยการตั้งด่านลอยของตารวจ ” ณ องค์การบริหารส่วนตาบลไพศาลี อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

14โครงการอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

15โครงการอบรมการพัฒนาโปรแกรมช่วยสอน (CAI) ในการส่งเสริมการอ่านและการเขียน

16โครงการอบรมการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้กับคณะครูโรงเรียนประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

17โครงการอบรมเรื่อง บทบาทของตารวจกับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค 6 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

18โครงการอบรมเรื่อง บทบาทของตารวจกับเศรษฐกิจและสังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร ภาค 6 อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์