มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ใบสมัครเรียนและขึ้นทะเบียนนักศึกษา   ภาคการศึกษาที่        ปีการศึกษา   

ขั้นตอนการสมัครเรียน
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ตู้ ปณ.1 ปณ.สวรรค์วิถี อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60001 วงเล็บมุมซองว่า "สมัครเรียน"

สาขาวิชา
ภาค ปกติ   เรียนเสาร์อาทิตย์
หลักสูตร 4 ปี   เทียบโอน   ปริญญาตรีใบที่ 2   ศึกษาเฉพาะรายวิชา
คำนำหน้าชื่อ นาย   นางสาว   นาง
ชื่อ - นามสกุล (ไทย)
ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ)
วันเดือนปีเกิด
ศาสนา
ที่อยุ่ปัจจุบัน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-mail
ชื่อผู้ปกครอง
โทรศัพท์
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น

วุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร
สาขา/โปรแกรม
จากโรงเรียน/วิทยาลัย
จังหวัด
จบการศึกษาเมื่อ พ.ศ.
ใบ รบ. เลขที่
คะแนนเฉลี่ย
สถานภาพทางทหาร

ท่านรู้จักและเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง จากสื่อหรือเหตุผลใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคกลาง
อาจารย์จากสถาบันเดิม
การแนะแนวของมหาวิทยาลัยภาคกลาง
ป้ายโฆษณา
ญาติพี่น้อง
อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง
รุ่นพี่ในโรงเรียน
แผ่นพับโฆษณา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยภาคกลาง
อินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)

    ข้าพเจ้าผู้สมัคร ขอรับรองว่า
  1. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคกลาง
  2. ข้าพเจ้าไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากการทำผิดหรือประพฤติเสื่อมเสีย
  3. ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   

เอกสารประกอบการสมัคร