ข้อมูลทั่วไป

จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2529 มหาวิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2537 มหาวิทยาลัยภาคกลางได้เพิ่มคณะวิชาอีกจนมี 5 คณะ ในปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอบจำนวน 4 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาการเงินการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาการจัดการและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และในปี 2539 จัดตั้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ในปี 2540 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) และดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยภาคกลางในปี พ.ศ. 2541 นับจนถึงปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจผลิตบัณฑิตออกไปแล้ว 22 รุ่น จำนวนมากกว่า 1,000 คน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหาร ในองค์การส่วนตำบล และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นการเสริมสร้างการจัดความสามารถในการสื่อสารอย่างมีระบบ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานที่สุด
 2. ให้บริการรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการวางพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตการวางพื้นฐานกรเรียนในระบบ 2 ภาษา
 3. มีการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการ เพื่อให้บัณฑิตสามารถกระจายความรู้ความเจริญสู่ท้องถิ่น โดยการสอดแทรกวิธีประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
 4. ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการในท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้บริการการศึกษาด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับชาติ
 2. จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจด้วยหลักสูตรหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของสังคม
 3. ผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่รอบรู้วิชาการ ชำนาญประยุกต์ใช้ พร้อมทำงานหรือประกอบการธุรกิจเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
 4. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และบริการชุมชน
 5. ส่งเสริมเผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางการบัญชี ประยุกต์หลักประสบการณ์เพื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการสนองความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร รวมถึงการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิชาชีพบัญชีให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในวงการวิชาชีพบัญชีและสามารถประยุกต์วิชาบัญชี นำไปใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์และสถาบัน
 5. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งสร้างบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความต้องการของสังคม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

แผนยุทธศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการ 1.แต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 2.ได้จัดแผนปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจครอบคลุมทั้ง 5 พันธกิจ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคล้องกับ 5 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลตามความต้องการของตลาดแรงงานและมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
 2. ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานวิชาการทุกประเภทที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการประกอบการ การพัฒนาท้องถิ่น และสังคม
 3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
 5. พัฒนาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน เอกลักษณ์ และการประกันคุณภาพ

รายละเอียด

การเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง โดยคณะบริหารธุรกิจมีการกำหนดนโยบายด้านการเรียนการสอน

 1. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ทุกวิชาต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยทุกปีต้องมีจำนวนวิชาที่ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาทางวิชาการ
 2. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง โดยบัณฑิต ทุกคนต้องมีเวลาสะสมในการเรียนภาคปฏิบัติไม่ต่ำกว่า350 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร
 3. มุ่งเน้นด้านการให้บริการทางการศึกษาโดยนักศึกษาเป็นสำคัญมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข ประกอบกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามโดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนารูปแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่คิดและมีคุณธรรมจริยธรรม
 4. จัดทำรายงานสรุปผลด้านการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, บธ.บ.
Bachelor of Business Administartion, B.B.A.
กลุ่มวิชาการบริหารการเงินและการลงทุน
กลุ่มวิชาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
  1. กลุ่มวิชาแกน 30-36 หน่วยกิต
  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 33-42 หน่วยกิต
  3. กลุ่มวิชาเอกเลือก 12-15 หน่วยกิต
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รวม 120 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์ที่ให้ความเห็นว่า สุขภาพเหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร

แนะนำอาชีพ

 • นักธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
 • นักการธนาคาร/นักลงทุน
 • นักการตลาด
 • พนักงานฝ่ายบุคคล
 • ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ในองค์กรต่าง ๆ
 • Business Analyst (นักวิเคราะห์ธุรกิจ)
 • Customer Service Rep (งานบริการลูกค้า)
 • Administrative Assistant (ผู้ช่วยผู้บริหาร)
 • Recruiter (พนักงานสรรหาบุคคล)
 • Consultant (ผู้ให้คำปรึกษา)

การวิจัย

คณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษา มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษา อีกทั้งยังมีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาได้ โดยหลักสูตรได้กำหนดนโยบายด้านการวิจัย และได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา

งานวิจัย

01ปัจจัยในการเลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

02การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของบุคคลวัยทำงาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

03ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเทสโก้โลตัสเอ็กเพรส สาขาทับกฤช อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์

04ทัศนคติและความพอใจในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เขตสลกบาตร

05การบริหารจัดการธุรกิจสปา ในเขตอำเภอเมืองฯจังหวัดนครสวรรค์

06การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

07การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยภาคกลาง

08การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ตลาดริมน้ำ และเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

09ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (เฟชบุ๊ค) ของประชากรใน มหาวิทยาลัยภาคกลาง

10ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์กรสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์

11กลยุทธ์การตลาดของร้านขายยาในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

12แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานปฏิบัติงานบริษัททาดะเพรส(ประเทศไทย)จำกัด

13บุคลิกภาพกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลีนิคดูแลผิวหนังของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

14โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมต์ส่งเสริมรายได้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน

15ธุรกิจฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือนเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน

16ธุรกิจลูกชี้นปลา PolkaDot.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน

17การบริหารงานของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

18การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีต่อชีวิตประจำวันของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การบริการวิชาการ

คณะ บริหารธุรกิจ จึงมุ่งเน้นให้คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมในหลายรูปแบบ ตามที่คณาจารย์ของหลักสูตรมีความถนัด และเชี่ยวชาญ

โครงการบริการวิชาการ

01โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการ

02โครงการบริการวิชาการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน อบต.เขากะลา อาเภอพะยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

03บรรยายด้านการตลาดและโลจิสติกส์, การบริหารบุคลวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ-บริหารธุรกิจนครสวรรค์

04บรรยายกรีนโลจีสติกส์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครสวรรค์

05โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ จังหวัดนครสวรรค์

06โครงการอบรมเรื่องการตลาดและโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบริหารธุรกิจนครสวรรค์

07โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการปลูกและจาหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในชุมชนบ้านท่าซุด

08การพัฒนาทักษะอาชีพและแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์น้าหยดชุมชนหนองพรมหน่อ ณ ร.ร.วัดหนองพรมหน่อ ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คณะบริหารธุรกิจ ดำเนินการตาม 1.ระบบและกลไกการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 2.มีการทำงานในรูปของคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และมีคณะกรรมการจากคณะฯเข้าร่วม เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการและกิจกรรม

 • โครงการเอกลักษณ์ใจ
 • โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา
 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
 • โครงการวันแม่แห่งชาติ
 • โครงการปฏิบัติธรรม
 • โครงการ UCT Open House
 • โครงการสัมมนาวิชาการ
 • โครงการสาธิตสื่อการเรียนการสอน
 • โครงการยอดอินทนิล
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด