คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางต่อการศึกษา
 2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงาน ก.พ. รับรอง
 4. มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา
 5. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีพื้นความรู้ในหมวดวิชาปรับพื้นฐานหรือเทียบเท่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมบางวิชา เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการ โดยไม่นับหน่วยกิต

สมัครเรียนทาง line

 1. ส่งชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก วุฒิที่จบ และหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
  ที่ line มหาวิทยาลัยภาคกลาง ID: uctthailand (@sky) เบอร์ 0612040562
 2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,850 บาท
 3. รายงานการชำระเงินที่
  line มหาวิทยาลัยภาคกลาง ID: @sky เบอร์ 0612040562
 4. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาระเบียนการศึกษา (รบ.) จากสถาบันเดิม 3 ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
  5.  รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  6.  หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
  ทางไปรษณีย์ที่ อ.แพท มหาวิทยาลัยภาคกลาง ตู้ ปณ.1 ปณ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60001
  วงเล็บมุมซองขวาล่าง "เอกสารประกอบการสมัคร"

สมัครเรียนออนไลน์

 1. สมัครเรียนออนไลน์ คลิก ที่นี่
 2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,850 บาท
  โดยโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำโพ เลขที่บัญชี 628-1-44009-9
  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยภาคกลาง ประเภทบัญชีออมทรัพย์
 3. รายงานการชำระเงินที่
  line มหาวิทยาลัยภาคกลาง ID: uctthailand (@sky) เบอร์ 0612040562
 4. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  1. สำเนาระเบียนการศึกษา (รบ.) จากสถาบันเดิม 3 ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
  5.  รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  6.  หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
  ทางไปรษณีย์ที่ อ.แพท มหาวิทยาลัยภาคกลาง ตู้ ปณ.1 ปณ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60001
  วงเล็บมุมซองขวาล่าง "เอกสารประกอบการสมัคร"

สมัครเรียนด้วยตนเอง

 1. ติดต่อรับใบสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 2. กรอกใบสมัครเรียนและยื่นพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัยภาคกลาง
  1. สำเนาระเบียนการศึกษา (รบ.) จากสถาบันเดิม 3 ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
  5.  รูปถ่ายหน้าตรง ภาพสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
  6.  หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
 3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,850 บาท

หลักสูตร