หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ

03.07.63   ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ฉบับที่ ๖/๐๓๐๗๖๓ 
31.05.63   ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ฉบับที่ ๕/๓๑๕๖๓ 
19.05.63   ประกาศ เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ฉบับที่ ๔/๑๙๕๖๓ 
13.05.63   ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ฉบับที่ ๓/๑๓๕๖๓ 
10.04.63   ประกาศ เรื่อง แจ้งการเรียนการสอนและกิจกรรม จากสถานการณ์ COVID-๑๙ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ฉบับที่ ๒/๑๐๔๖๓ 
01.04.63   ประกาศ เรื่อง แจ้งการเรียนการสอนและกิจกรรม จากสถานการณ์ COVID-๑๙ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคเรียนเสาร์อาทิตย์

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พระสังฆาธิการ


หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๖


หลักสูตรปริญญาโท

21.06.63   ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๙/๒๑๖๖๓ 
09.06.63   ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๘/๐๙๖๖๓ 
02.06.63   ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๗/๐๒๖๖๓ 
01.06.63   ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาโท (ฉบับปรับปรุง) ฉบับที่ ๖/๐๑๖๖๓ 
27.05.63   ประกาศ เรื่อง การเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๕/๒๗๕๖๓ 
19.05.63   ประกาศ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๔/๑๙๕๖๓ 
02.05.63   ประกาศ เรื่อง แจ้งการเรียนการสอนและกิจกรรม จากสถานการณ์ COVID-๑๙ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๓/๐๕๐๒๖๓ 
13.04.63   ประกาศ เรื่อง แจ้งการเรียนการสอนและกิจกรรม จากสถานการณ์ COVID-๑๙ หลักสูตรปริญญาโท ฉบับที่ ๒/๑๓๔๖๓ 
01.04.63   ประกาศ เรื่อง แจ้งการเรียนการสอนและกิจกรรม จากสถานการณ์ COVID-๑๙ หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร ปวส.สมทบ