วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835ก. แอ๊บแบ๊ว
ข. ติงต๊อง
ค. เด็กแว้น
ง. คิกขุก. พระรูปปั้น
ข. พระบรมรูปปั้น
ค. พระรูป
ง. พระบรมรูปก. ฤดูร้อน
ข. ดูร้อน
ค. ยามร้อน
ง. หน้าร้อนก. การกล่าวของบุคคลสำคัญ
ข. การกล่าวสุนทรพจน์
ค. การกล่าวในพิธีการ
ง. การกล่าวเพื่อเข้ารับตำแหน่งก. ต่ำ 25 กลาง 9 สูง 10
ข. ต่ำ 24 กลาง 9 สูง 11
ค. ต่ำ 23 กลาง 10 สูง 11
ง. ต่ำ 26 กลาง 7 สูง 11ก. แพ้
ข. ชนะ
ค. ป้อแป้
ง. ป่วยก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ข. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ค. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือ
ง. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือ