วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. หอคอยงาช้าง
ข. กิ่งทองใบหยก
ค. มีตาไม่มีแวว
ง. กิ้งก่าได้ทองก. 6 คำ
ข. 8 คำ
ค. 10 คำ
ง. 12 คำก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์ก. 1 ปี
ข. 10 ปี
ค. 100 ปี
ง. 1,000 ปีก. ไต
ข. ไส้
ค. ม้าม
ง. ปอดก. ยัติภังค์
ข. นขลิขิต
ค. บุพสัญญา
ง. อัญประกาศก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสวก. สะใภ้
ข. ใยบัว
ค. หลงใหล
ง. ลำใย