วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. สิบเอ็ดนาลิกาสามสิบห้านาที
ข. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาที
ค. สิบเอ็ดจุดสามห้านอ
ง. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาลิกาก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835ก. 36
ข. 37
ค. 38
ง. 39ก. รูบ-ปะ-กาน
ข. รูบ-ปะ-ทำ
ค. รูบ-ปะ-พัน
ง. รูบ-ปะ-พรมก. แมงบี้
ข. แมงปอ
ค. แมลงปอ
ง. ผีเสื้อก. 3 ระดับ
ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ
ง. ผิดทุกข้อก. 12 มกราคม 2385
ข. 13 มกราคม 2385
ค. 14 มกราคม 2385
ง. 15 มกราคม 2385ก. 6 คำ
ข. 8 คำ
ค. 10 คำ
ง. 12 คำก. การกล่าวของบุคคลสำคัญ
ข. การกล่าวสุนทรพจน์
ค. การกล่าวในพิธีการ
ง. การกล่าวเพื่อเข้ารับตำแหน่งก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสว