วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ข. การทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ค. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่
ง. การทำบุญให้กับพระที่บวชใหม่ก. สมชาย เข็มกลัด
ข. ศรราม เทพพิทักษ์
ค. ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ง. สมบัติ เมทะนีก. 1 ปี
ข. 10 ปี
ค. 100 ปี
ง. 1,000 ปีก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. ตามที่หน่วยงานกำหนดก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์ก. ต่ำ 25 กลาง 9 สูง 10
ข. ต่ำ 24 กลาง 9 สูง 11
ค. ต่ำ 23 กลาง 10 สูง 11
ง. ต่ำ 26 กลาง 7 สูง 11ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภทก. 12 มกราคม 2385
ข. 13 มกราคม 2385
ค. 14 มกราคม 2385
ง. 15 มกราคม 2385ก. กเฬวราก
ข. กะปริบกะปรอย
ค. กระเบียดกระเสียร
ง. กะหืดกะหอบก. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข. พระมะเหลเถไถ
ค. ราชาธิราช
ง. สังข์ศิลป์ชัย