วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. เก้าอี้
ข. หงส์
ค. ไฟ
ง. ถูกทุกข้อก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. ต่ำ 25 กลาง 9 สูง 10
ข. ต่ำ 24 กลาง 9 สูง 11
ค. ต่ำ 23 กลาง 10 สูง 11
ง. ต่ำ 26 กลาง 7 สูง 11ก. 36
ข. 37
ค. 38
ง. 39ก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะก. คุณ-สม-บัด (คุณสมบัติ)
ข. สุน-ทะ-รี (สุนทรีย์)
ค. สม-ดุน (สมดุล)
ง. ตุ๊ก-ตา (ตุ๊กตา)ก. สิบเอ็ดนาลิกาสามสิบห้านาที
ข. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาที
ค. สิบเอ็ดจุดสามห้านอ
ง. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาลิกาก. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข. พระมะเหลเถไถ
ค. ราชาธิราช
ง. สังข์ศิลป์ชัยก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสว