วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. บรรยายโวหาร
ข. อุปมาโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหารก. ประนีประนอม
ข. ปราณีปรานอม
ค. ปรานีปรานอม
ง. ปราณีประนอมก. เก้าอี้
ข. หงส์
ค. ไฟ
ง. ถูกทุกข้อก. หอคอยงาช้าง
ข. กิ่งทองใบหยก
ค. มีตาไม่มีแวว
ง. กิ้งก่าได้ทองก. กิริยา
ข. กรีฑา
ค. จริยา
ง. จุฬาก. ทรงทอดพระเนตร
ข. ทรงพระประชวร
ค. ใช้นำหน้าคำกริยาที่เป็นสามัญ
ง. ใช้นำหน้าคำบางคำเพื่อให้เป็นคำราชาศัพท์ก. สะใภ้
ข. ใยบัว
ค. หลงใหล
ง. ลำใยก. ม่อลอกม่อแลก
ข. ม่อล่อกม่อแล่ก
ค. มะล่อกมะแล่ก
ง. มะลอกมะแลกก. 6 คำ
ข. 8 คำ
ค. 10 คำ
ง. 12 คำก. 1 เล่ม
ข. 2 เล่ม
ค. 3 เล่ม
ง. 5 เล่ม