วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. ต่ำ 25 กลาง 9 สูง 10
ข. ต่ำ 24 กลาง 9 สูง 11
ค. ต่ำ 23 กลาง 10 สูง 11
ง. ต่ำ 26 กลาง 7 สูง 11ก. ชั้นจาตุมหาราช
ข. ชั้นดาวดึงส์
ค. ชั้นดุสิต
ง. ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีก. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ข. การทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ค. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่
ง. การทำบุญให้กับพระที่บวชใหม่ก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสวก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. บรรยายโวหาร
ข. อุปมาโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหารก. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ข. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ค. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือ
ง. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์ก. ก้อร่อก้อติก
ข. ก้อร่อก้อติด
ค. ก้อล่อก้อติก
ง. ก้อล่อก้อติดก. กเฬวราก
ข. กะปริบกะปรอย
ค. กระเบียดกระเสียร
ง. กะหืดกะหอบ