วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. ม่อลอกม่อแลก
ข. ม่อล่อกม่อแล่ก
ค. มะล่อกมะแล่ก
ง. มะลอกมะแลกก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. ตามที่หน่วยงานกำหนดก. 1 เล่ม
ข. 2 เล่ม
ค. 3 เล่ม
ง. 5 เล่มก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. สิบเอ็ดนาลิกาสามสิบห้านาที
ข. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาที
ค. สิบเอ็ดจุดสามห้านอ
ง. สิบเอ็ดจุดสามสิบห้านาลิกาก. แอ๊บแบ๊ว
ข. ติงต๊อง
ค. เด็กแว้น
ง. คิกขุก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. 1 ปี
ข. 10 ปี
ค. 100 ปี
ง. 1,000 ปีก. 6 คำ
ข. 8 คำ
ค. 10 คำ
ง. 12 คำก. 12 มกราคม 2385
ข. 13 มกราคม 2385
ค. 14 มกราคม 2385
ง. 15 มกราคม 2385