วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. 1 เล่ม
ข. 2 เล่ม
ค. 3 เล่ม
ง. 5 เล่มก. รูบ-ปะ-กาน
ข. รูบ-ปะ-ทำ
ค. รูบ-ปะ-พัน
ง. รูบ-ปะ-พรมก. พหลโยธิน
ข. สุขุมวิท
ค. เพชรเกษม
ง. มิตรภาพก. คุณ-สม-บัด (คุณสมบัติ)
ข. สุน-ทะ-รี (สุนทรีย์)
ค. สม-ดุน (สมดุล)
ง. ตุ๊ก-ตา (ตุ๊กตา)ก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์ก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. 3 ระดับ
ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ
ง. ผิดทุกข้อก. 1 ปี
ข. 10 ปี
ค. 100 ปี
ง. 1,000 ปีก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. สมชาย เข็มกลัด
ข. ศรราม เทพพิทักษ์
ค. ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ง. สมบัติ เมทะนี