วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภทก. กิริยา
ข. กรีฑา
ค. จริยา
ง. จุฬาก. 6 คำ
ข. 8 คำ
ค. 10 คำ
ง. 12 คำก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. 36
ข. 37
ค. 38
ง. 39ก. 2 ตอน
ข. 3 ตอน
ค. 4 ตอน
ง. ผิดทุกข้อก. อเวจีมหานรก
ข. มหาโรรุวนรก
ค. ตาปะมหานรก
ง. มหาตาปะนรกก. ใน-วัน-วัน-หนึ่ง
ข. ใน-วัน-หนึ่ง-หนึ่ง
ค. ใน-วัน-หนึ่ง-ใน-วัน-หนึ่ง
ง. ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่งก. พระรูปปั้น
ข. พระบรมรูปปั้น
ค. พระรูป
ง. พระบรมรูปก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์