วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. ทรงทอดพระเนตร
ข. ทรงพระประชวร
ค. ใช้นำหน้าคำกริยาที่เป็นสามัญ
ง. ใช้นำหน้าคำบางคำเพื่อให้เป็นคำราชาศัพท์ก. รูบ-ปะ-กาน
ข. รูบ-ปะ-ทำ
ค. รูบ-ปะ-พัน
ง. รูบ-ปะ-พรมก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835ก. ม่อลอกม่อแลก
ข. ม่อล่อกม่อแล่ก
ค. มะล่อกมะแล่ก
ง. มะลอกมะแลกก. 2 ลักษณะ
ข. 3 ลักษณะ
ค. 4 ลักษณะ
ง. 5 ลักษณะก. สะใภ้
ข. ใยบัว
ค. หลงใหล
ง. ลำใยก. กเฬวราก
ข. กะปริบกะปรอย
ค. กระเบียดกระเสียร
ง. กะหืดกะหอบก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. หิริ โอตัปปะ ราคะ วิสาสะ
ง. ทาน ศีล สมาธิ ปัญญาก. อเวจีมหานรก
ข. มหาโรรุวนรก
ค. ตาปะมหานรก
ง. มหาตาปะนรก