วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. พระรูปปั้น
ข. พระบรมรูปปั้น
ค. พระรูป
ง. พระบรมรูปก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสวก. ไต
ข. ไส้
ค. ม้าม
ง. ปอดก. แมงบี้
ข. แมงปอ
ค. แมลงปอ
ง. ผีเสื้อก. 3 ระดับ
ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ
ง. ผิดทุกข้อก. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ข. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ค. นมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือ
ง. กราบนมัสการ, ขอนมัสการด้วยความนับถือก. คุณ-สม-บัด (คุณสมบัติ)
ข. สุน-ทะ-รี (สุนทรีย์)
ค. สม-ดุน (สมดุล)
ง. ตุ๊ก-ตา (ตุ๊กตา)ก. สะใภ้
ข. ใยบัว
ค. หลงใหล
ง. ลำใย