วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. ประนีประนอม
ข. ปราณีปรานอม
ค. ปรานีปรานอม
ง. ปราณีประนอมก. พหลโยธิน
ข. สุขุมวิท
ค. เพชรเกษม
ง. มิตรภาพก. แอ๊บแบ๊ว
ข. ติงต๊อง
ค. เด็กแว้น
ง. คิกขุก. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข. พระมะเหลเถไถ
ค. ราชาธิราช
ง. สังข์ศิลป์ชัยก. กเฬวราก
ข. กะปริบกะปรอย
ค. กระเบียดกระเสียร
ง. กะหืดกะหอบก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. หิริ โอตัปปะ ราคะ วิสาสะ
ง. ทาน ศีล สมาธิ ปัญญาก. ชั้นจาตุมหาราช
ข. ชั้นดาวดึงส์
ค. ชั้นดุสิต
ง. ชั้นปรนิมมิตวสวัสดีก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835