วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. 1 ล้านปี
ข. 9 ล้านปี
ค. 36 ล้านปี
ง. 145 ล้านปีก. สมชาย เข็มกลัด
ข. ศรราม เทพพิทักษ์
ค. ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ง. สมบัติ เมทะนีก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. ตามที่หน่วยงานกำหนดก. 1205
ข. 1825
ค. 2111
ง. 1835ก. ไต
ข. ไส้
ค. ม้าม
ง. ปอดก. 12 มกราคม 2385
ข. 13 มกราคม 2385
ค. 14 มกราคม 2385
ง. 15 มกราคม 2385ก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. คุณ-สม-บัด (คุณสมบัติ)
ข. สุน-ทะ-รี (สุนทรีย์)
ค. สม-ดุน (สมดุล)
ง. ตุ๊ก-ตา (ตุ๊กตา)ก. 1 ปี
ข. 10 ปี
ค. 100 ปี
ง. 1,000 ปี