วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. ประนีประนอม
ข. ปราณีปรานอม
ค. ปรานีปรานอม
ง. ปราณีประนอมก. เก้าอี้
ข. หงส์
ค. ไฟ
ง. ถูกทุกข้อก. การกล่าวของบุคคลสำคัญ
ข. การกล่าวสุนทรพจน์
ค. การกล่าวในพิธีการ
ง. การกล่าวเพื่อเข้ารับตำแหน่งก. อเวจีมหานรก
ข. มหาโรรุวนรก
ค. ตาปะมหานรก
ง. มหาตาปะนรกก. คุณ-สม-บัด (คุณสมบัติ)
ข. สุน-ทะ-รี (สุนทรีย์)
ค. สม-ดุน (สมดุล)
ง. ตุ๊ก-ตา (ตุ๊กตา)ก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสวก. เป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข. มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์
ค. ผิดทั้งสองข้อ
ง. ถูกทั้้งสองข้อก. 1 ปี
ข. 10 ปี
ค. 100 ปี
ง. 1,000 ปีก. รัชกาลที่ 1
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5ก. กิริยา
ข. กรีฑา
ค. จริยา
ง. จุฬา