วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. อัฒภาค
ข. จุลภาค
ค. มหัพภาค
ง. ยัติภังค์ก. แอ๊บแบ๊ว
ข. ติงต๊อง
ค. เด็กแว้น
ง. คิกขุก. เป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ข. มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์
ค. ผิดทั้งสองข้อ
ง. ถูกทั้้งสองข้อก. 1 ล้านปี
ข. 9 ล้านปี
ค. 36 ล้านปี
ง. 145 ล้านปีก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. ตามที่หน่วยงานกำหนดก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. สะใภ้
ข. ใยบัว
ค. หลงใหล
ง. ลำใยก. กิริยา
ข. กรีฑา
ค. จริยา
ง. จุฬาก. บรรยายโวหาร
ข. อุปมาโวหาร
ค. พรรณนาโวหาร
ง. สาธกโวหาร