วิชา   ภาษาไทย

Untitled Document


ก. ลิลิตตะเลงพ่าย
ข. พระมะเหลเถไถ
ค. ราชาธิราช
ง. สังข์ศิลป์ชัยก. แอ๊บแบ๊ว
ข. ติงต๊อง
ค. เด็กแว้น
ง. คิกขุก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภทก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ค. หิริ โอตัปปะ ราคะ วิสาสะ
ง. ทาน ศีล สมาธิ ปัญญาก. พระอัฐิ
ข. พระบรมอัฐิ
ค. พระอัฐิมิญชะ
ง. พระอัฐิสัณฐานก. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ข. การทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิด
ค. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่
ง. การทำบุญให้กับพระที่บวชใหม่ก. 3 ระดับ
ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ
ง. ผิดทุกข้อก. กรุงธนบุรี
ข. สุโขทัย
ค. กรุงศรีอยุธยา
ง. กรุงรัตนโกสินทร์ก. ก้อร่อก้อติก
ข. ก้อร่อก้อติด
ค. ก้อล่อก้อติก
ง. ก้อล่อก้อติดก. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ข. ฉันหิวไส้จะขาดอยู่แล้วนะ
ค. ยิ่งรีบ ยิ่งช้า
ง. เป็นความมืดที่เวิ้งว้างสว่างไสว