สมัครเรียนปริญญาตรี ภาคเสาร์อาทิตย์

มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งแรกของภาคเหนือตอนล่าง   เปิดสอนตั้งแต่
ปี 2529 เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก นักศึกษาปกติ นักศึกษาโควตา
นักศึกษาทุน  หลักสูตรภาคปกติ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ภาคค่ำ

               หลักสูตร ม.ภก.เข้มข้น ทุกหลักสูตรปรับปรุงตามประกาศของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยตลอดเวลา
และได้รับการรับรองจาก สกอ. , ก.พ., กคศ., สมศ. จึงทำให้ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของม.ภก. แน่ใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้วทุกหน่วยงานและเมื่อจบสามารถนำไปใช้งาน
ได้จริงและนำไปปรับวุฒิได้ทันที

ภาคการศึกษาที่ 1/2555  เปิดเรียนวันที่ 30 มิถุนายน 2555
download รายละเอียด


หลักสูตรที่รับสมัคร


การสมัครเรียน

         ระยะเวลาการศึกษา

พื้นฐานการศึกษา
ระยะเวลาศึกษา
สำเร็จ ม.6 หรือ ปวช.
3 ปี
สำเร็จ ปวส.
1 - 2 ปี
สำเร็จปริญญาตรี ต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2
1 - 2 ปี
สำเร็จปริญญาตรี ต้องการเรียนเฉพาะรายวิชา ด้านบัญชี
ด้านกฎหมาย หรือด้านคอมพิวเตอร์
ภาคการศึกษาละ 5 วิชา

         ปีการศึกษาละ 3 ภาคการศึกษา   ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาละ 5 วิชา (15 หน่วยกิต)

         วันเรียน

  • ภาคเสาร์ - อาทิตย์   วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.30 - 16.00 น.


ค่าใช้จ่าย

          ค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่ายรายวิชาละ 2,500 บาท ตลอดหลักสูตร
          ภาคเสาร์-อาทิตย์   เรียนได้สูงสุด 5 วิชาต่อภาคการศึกษา
   
         ค่าเล่าเรียนสำหรับการเรียนเฉพาะรายวิชา รายวิชาละ 5,000 บาท          


แผนการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี
พื้นฐานการศึกษา
ภาคเสาร์-อาทิตย์
ภาคค่ำ
ม.6 หรือ ปวช. ใช้เวลาศึกษา 3-3.5 ปี ปีละ 3 ภาค
ลงทะเบียนภาคละ 5 วิชา
(15 หน่วยกิต)
ใช้เวลาศึกษา 3-3.5 ปี ปีละ 3 ภาค
ลงทะเบียนภาคละ 4 วิชา
(12 หน่วยกิต)
ปวส. ใช้เวลาศึกษา 2-2.5 ปี ปีละ 3 ภาค
ลงทะเบียนภาคละ 5 วิชา
(15 หน่วยกิต)
ใช้เวลาศึกษา 2-2.5 ปี ปีละ 3 ภาค
ลงทะเบียนภาคละ 4 วิชา
(12 หน่วยกิต)
สิทธิพิเศษระดับปริญญาตรี
    • สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสินและขอทุนองค์การปกครองท้องถิ่นได้


ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์: 0 5680 1629 หรือ 0 5680 1822-3 (ต่อ 124)
  • มือถือ: อ.กันหา 08 6523 4862
  • ตู้ ปณ. 1  สวรรค์วิถี  นครสวรรค์  60001
  •  info@tuct.ac.th  หรือ  rujaka@mail.com
  • คลิก ที่นี่ เพื่อติดต่อมหาวิทยาลัย on-line


แผนที่