หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, รป.ม.
ภาษาอังกฤษ   Master of Public Administration, M.P.A.

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. (มีวิทยานิพนธ์)
1. หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รวม 48 หน่วยกิต

แผน ข. (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
1. หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 15 หน่วยกิต
3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
4. สอบประมวลความรู้ข้อเขียน
5. สอบประมวลความรู้ปากเปล่า

รวม 48 หน่วยกิต