หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

สาขาการบัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Master of Business Administration Program

ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ   Master of Business Administration, M.B.A.

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. (มีวิทยานิพนธ์)
1. หมวดวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
   - การบัญชี
   - การเงิน
   - การตลาด
   - การจัดการ
3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

รวม 48 หน่วยกิต

แผน ข. (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
1. หมวดวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
   - การบัญชี
   - การเงิน
   - การตลาด
   - การจัดการ
3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต
4. สอบประมวลความรู้ข้อเขียน
5. สอบประมวลความรู้ปากเปล่า

รวม 48 หน่วยกิตดาวน์โหลดใบเทียบโอน