หลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการอุดมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   หลักสูตรปรัชาดุษฎีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy Program

ชื่อปริญญาบัตร

ภาษาไทย   ปรัชาดุษฎีบัณฑิต, ปร.ด.
ภาษาอังกฤษ   Doctor of Philosophy, Ph.D.

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาหลัก 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
3. ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

รวม 48 หน่วยกิต