รู้จัก ม.ภก.


ประวัติมหาวิทยาลัยภาคกลาง


มหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาเอกชน (สกอ.) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2529 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก


เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลางและภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐ  นักการศึกษา ของจังหวัด 2 ท่าน คือ ดร.โสภิต สถิรางกูร และอ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้ง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนชื่อ“วิทยาลัยภาคกลาง” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์

 

จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2529 วิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 2537 วิทยาลัยภาคกลางได้เพิ่มคณะวิชาจนใน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 คณะวิชา 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร ในปี 2539 จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปิดการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) ในปี 2540 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต  (MPA) และในปี 2551 เปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขา วิชาการบริหารอุดมศึกษา

 

วิทยาลัยภาคกลางได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยภาคกลาง” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2545

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและลดปัญหาการไม่มีสถานที่เรียนของผู้สำเร็จ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือให้สูงขึ้น  ผลิตคนให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป

3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง เป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิจัย ส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการ สร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ให้เกิดผลดีในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม การทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและมีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ

5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ให้นำความรู้ ทักษะ ละประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นโยบาย

1. ทำการสอนวิธีประสานกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ เน้นรายวิชาการเงิน การค้าต่างประเทศ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านปฏิบัติ การวิจัยและการบริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา บุคลากร ให้เกิดผล ต่อส่วนรวม รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย

2. ผู้รับใบอนุญาตและครอบครัวผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นครูอาชีพ ได้อยู่ในวงการศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษา อย่างแท้จริง

3. มีทุนทรัพย์เพียงพอในการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้ราบรื่นและเจริญก้าวหน้า ด้วยที่ดินจำนวน 200 ไร่เศษ ทำให้สามารถดำเนินการขยายการศึกษาได้อย่างไม่สิ้นสุด โดยไม่หวังปันผลกำไร

 

การเรียนการสอน


การสอนของมหาวิทยาลัย

     • เน้นความพร้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะปฐมนิเทศความพร้อมให้

     • เน้นความสามารถของอาจารย์สอน ต้องมีความรอบรู้วิชาที่สอนจริง

     • เชิญอาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหิดลและเกษตรศาสตร์ มาร่วมสอนเป็นประจำตลอดปีการศึกษา

     • เชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานมาสอนโดยตรง ให้มีความรู้เฉพาะตรงกับความต้องการจริง ๆ

     • สอนเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นวิชาบังคับ

 

การเรียนในมหาวิทยาลัย

     • จะได้รับการอบรมให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง

     • จะฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น วิจารณ์ได้ วิจัยถูก วิเคราะห์แม่นยำ

     • จะนำพาให้เป็นคนดี รักครอบครัว รักสถาบัน รรักวิชาความรู้

     • เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิด 3 ขั้น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

     • เรียนวิชาทฤษฎีกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ เรียนปฏิบัติกับอาจารย์ที่ชำนาญงาน

     • เรียนชีวิตด้วยหลักจริยธรรมสากล ฝึกฝนให้เกิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีบุคลิกเฉพาะวิชาประจำตัว

     • ใฝ่ความดีงาม มีความมานะ อดทน ละเอียด ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต

     • ใฝ่คุณ เป็นนักศึกษา - บัณฑิต ทีมีคุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม

     • ใฝ่เกียรติ เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์และเกียรติคุณ

 

ผลิตบัณฑิตเพื่องาน

     • งานราชการ

     • งานรัฐวิสาหกิจ

     • นักการบัญชี นักสถิติ นักวิจัย นักวิเคราะห์ประมวลผล

     • นักการคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน นักงบประมาณ นักวิชาการ

     • นักการตลาด ผู้จัดการการตลาด ผู้วางแผนการตลาด ผู้วิจัยตลาด

     • นักบริหารงาน ผู้บริหารบุคคล บริหารตลาด บริหารเงิน โรงงาน

     • นักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารเครื่องจักร ผู้ผลิตข้อมูล และระบบ

 

ตรามหาวิทยาลัย


     • รูปวงกลม 3 วง หมายถึง ความผูกพันกันทางสังคม

     • ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง สิ่งที่เทิดทูนไว้เหนือเกล้า

     • เทียนจุดไฟ หมายถึง แสงสว่างของชีวิต

     • รัศมีแสงเทียน หมายถึง ความเบิกบานแห่งปัญญา

     • แท่นเทียน หมายถึง ความมั่นคงแห่งคุณธรรม

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย


คำขวัญ

วิชา คือ อาวุธ

 

ต้นไม้

ต้นอินทนิล (เสลา) อดทน คงคน แน่แท้ดั่งทอง ยิ่งร้อนยิ่งแรง (ผลิดอก)

 

ปรัชญานักศึกษา

“ชายจริง หญิงเฉียบ”
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติแต่ความดี รักตนเอง รักครอบครัว งดความชั่วทั้งปวง