รู้จัก ม.ภก.

มหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเอกชน (สกอ.) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่
13 กุมภาพัฯธ์ 2529 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลางและ
ภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระ ด้านการจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ
นักการศึกษา ของจังหวัด 2 ท่าน คือ ดร.โสภิต สถิรางกูร และอ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้ง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนชื่อ“วิทยาลัยภาคกลาง” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์

จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2529 วิทยาลัยภาคกลาง
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 2537 วิทยาลัยภาคกลางได้เพิ่มคณะวิชาจนใน
ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 คณะวิชา 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร ในปี 2539 จัดตั้ง
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA) ในปี 2540 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต
(MPA) และในปี 2551 เปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขา วิชาการบริหารอุดมศึกษา

วิทยาลัยภาคกลางได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยภาคกลาง”
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2545

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและลดปัญหาการไม่มีสถานที่เรียนของผู้สำเร็จ
  การศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. เพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนในภาคกลางตอนบนและภาคเหนือให้สูงขึ้น  ผลิตคนให้มีประสิทธิภาพ
  สูง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสืบต่อไป
 3. เพื่อเป็นแหล่งการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง เป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิจัย ส่งเสริมและให้บริการด้านวิชาการ
  สร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม
 4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และวิชาการทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ให้เกิดผลดีในการ
  พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม การทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยและมีทัศนคติที่ดี
  มีความรับผิดชอบต่อ ประเทศชาติ
 5. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ให้นำความรู้ ทักษะ ละประสบการณ์ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบาย

 1. ทำการสอนวิธีประสานกับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ เน้นรายวิชาการเงิน การค้าต่างประเทศ
  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านปฏิบัติ การวิจัยและการบริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
  บุคลากร ให้เกิดผล ต่อส่วนรวม รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย
 2. ผู้รับใบอนุญาตและครอบครัวผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นครูอาชีพ ได้อยู่ในวงการศึกษามาตลอดตั้งแต่ปี
  พ.ศ. 2508 มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะดำเนินการมหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษา
  อย่างแท้จริง
 3. มีทุนทรัพย์เพียงพอในการบริหารงานมหาวิทยาลัยให้ราบรื่นและเจริญก้าวหน้า ด้วยที่ดินจำนวน
  200 ไร่เศษ ทำให้สามารถดำเนินการขยายการศึกษาได้อย่างไม่สิ้นสุด โดยไม่หวังปันผลกำไร

การเรียนการสอน

การสอนของมหาวิทยาลัย
 • เน้นความพร้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะปฐมนิเทศความพร้อมให้
 • เน้นความสามารถของอาจารย์สอน ต้องมีความรอบรู้วิชาที่สอนจริง
 • เชิญอาจารย์พิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหิดลและเกษตรศาสตร์ มาร่วมสอนเป็นประจำตลอดปีการศึกษา
 • เชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานมาสอนโดยตรง ให้มีความรู้เฉพาะตรงกับความต้องการจริง ๆ
 • สอนเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นวิชาบังคับ

การเรียนในมหาวิทยาลัย

 • จะได้รับการอบรมให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจัง
 • จะฝึกให้คิดเป็น ทำเป็น วิจารณ์ได้ วิจัยถูก วิเคราะห์แม่นยำ
 • จะนำพาให้เป็นคนดี รักครอบครัว รักสถาบัน รรักวิชาความรู้
 • เรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ชิด 3 ขั้น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
 • เรียนวิชาทฤษฎีกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ เรียนปฏิบัติกับอาจารย์ที่ชำนาญงาน
 • เรียนชีวิตด้วยหลักจริยธรรมสากล ฝึกฝนให้เกิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้มีบุคลิกเฉพาะวิชาประจำตัว
 • ใฝ่ความดีงาม มีความมานะ อดทน ละเอียด ประหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต
 • ใฝ่คุณ เป็นนักศึกษา - บัณฑิต ทีมีคุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม
 • ใฝ่เกียรติ เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีเกียรติยศ เกียรติศักดิ์และเกียรติคุณ
ผลิตบัณฑิตเพื่องาน
 • งานราชการ
 • งานรัฐวิสาหกิจ
 • นักการบัญชี นักสถิติ นักวิจัย นักวิเคราะห์ประมวลผล
 • นักการคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน นักงบประมาณ นักวิชาการ
 • นักการตลาด ผู้จัดการการตลาด ผู้วางแผนการตลาด ผู้วิจัยตลาด
 • นักบริหารงาน ผู้บริหารบุคคล บริหารตลาด บริหารเงิน โรงงาาน
 • นักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารเครื่องจักร ผู้ผลิตข้อมูล และระบบ

ตรามหาวิทยาลัย

 • รูปวงกลม 3 วง หมายถึง ความผูกพันกันทาง
  สังคม
 • ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง สิ่งที่เทิดทูน
  ไว้เหนือเกล้า
 • เทียนจุดไฟ หมายถึง แสงสว่างของชีวิต
 • รัศมีแสงเทียน หมายถึง ความเบิกบานแห่งปัญญา
 • แท่นเทียน หมายถึง ความมั่นคงแห่งคุณธรรม

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

 • คำขวัญ
  วิชา คือ อาวุธ
  คุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม
 • ต้นไม้
  ต้นอินทนิล (เสลา)
  อดทน คงคน แน่แท้ดั่งทอง ยิ่งร้อนยิ่งแรง
  (ผลิดอก)
 • ปรัชญานักศึกษา
  “ชายจริง หญิงเฉียบ”
  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปฏิบัติแต่ความดี
  รักตนเอง รักครอบครัว งดความชั่วทั้งปวง