โครงสร้างหลักสูตร

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   40 หน่วยกิต
  2. หมวดวิชาเฉพาะ  93 หน่วยกิต
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6   หน่วยกิต

      แผนการเรียน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

211101

หลักการบัญชี 1 Principles of Accounting 1

3

เลือกศึกษา 1 รายวิชา
001101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Introduction to Studies of Law

3

001103 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3

เลือกศึกษา 1 รายวิชา
001104 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
Health  Consciousness

1

001105

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ
Social Awareness

1

001106

พิมพ์ไทย/อังกฤษ
Thai/English Typing

1


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

002102

จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology

3

เลือกศึกษา 1 รายวิชา

002101

มนุษย์กับสังคม
Man and Society

3

002108

ทักษะการศึกษาและการวิจัย
Study and Research Skills

3


กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

003101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

3

003301

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1

2

003302

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2

2

003305

ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์
English for Computing

2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

004106

แคลคูลัส 1
Calculus I

3

004107

แคลคูลัส 2
Calculus II

3

004108

ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics

2

004109

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory

1

004110

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
Digital Electronics

2

004111

ปฏิบัติการดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์
Digital Electronics Laboratory

1

004201

พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra

3

004202

สถิติเบื้องต้นและทฤษฎีความน่าจะเป็น
Introductory Statistics and Probability

3


หมวดวิชาเฉพาะ

 

กลุ่มวิชาแกน 15 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

411101 หลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Basic Concepts in Computer Science

3

411102

โครงสร้างคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Organization

3

411103

โครงสร้างแบบไม่ต่อเนื่อง
Discrete Structures

3

411104

ตรรกศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
Logic and Computation

3

411201

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
Introduction to the Internet and WWW

3

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

412101 เทคนิคการสร้างโปรแกรม
Programming Techniques
3
412201

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Architecture

3
412202

โครงสร้างข้อมูล
Data Structures

3
412203

การสื่อสารข้อมูล
Data Communications

3
412204

ทฤษฎีการคำนวณ
Theory of Computation

3
412205

หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Analysis and Design

3
412206

ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems

3
412301

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems

3
412302

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริธึม
Algorithms Analysis and Design

3
412303

เรขภาพคอมพิวเตอร์
Computer Graphics

3
412304

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design

3
412305

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Development Methodology

3
412306

ภาษาคอมพิวเตอร์และตัวแปลภาษา
Programming Languages and Compiler

3
412401

ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence

3

412402

จริยธรรมทางด้านคอมพิวเตอร์
Computer Ethics

2

412403 สัมมนาคอมพิวเตอร์
Seminar in Computer Science

1

412404

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
Senior Project I

1

412405

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
Senior Project II

2

412406

การฝึกงานคอมพิวเตอร์ *
Internship

-


กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

413201 ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ
Programming Languages for Business Application
3
413202

โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาเว็บไซต์
Web Development Application Software

3
413301

การเขียนโปรแกรมภาษา C#
C# Programming

3
413302

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming

3
413303

เครื่องมือในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น
Webware

3
413304

การจำลอง
Simulation

3
413305

การดำเนินการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Net-centric Computing

3
413306

การวิจัยดำเนินการ
Operations Research

3
413307

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems

3
413308

ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น
Introduction to Microprocessor

3
413309

ความมั่นคงในการใช้คอมพิวเตอร์
Computer Security

3
413310 การจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์
Computer Center Management
3
413311

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
Human Computer Interaction

3
413312

การพัฒนาสื่อดิจิตอล
Digital Media Development

3
413313

เทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Commerce Technology

3
413314

คอมพิวเตอร์กับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Computer and Intellectual Properties Law

3
413315

การพัฒนาโปรแกรมด้วย .NET
.NET Platform

3
413316

การเขียนโปรแกรมชั้นสูง
Advanced Programming

3
413401

ระบบผู้เชี่ยวชาญ
Expert Systems

3
413402

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Animation

3
413403

เกมคอมพิวเตอร์
Computer Games

3
413404

การประมวลผลไร้สาย
Wireless Computing

3
413405

หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Science

3

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต

004112 เคมีทั่วไป
General Chemistry

2

004113

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory

1

412301

ดาราจักรและจักรวาล
Galaxies and the Universe

3

414500

สหกิจศึกษา
Co-operative Education

6